รางวัล ชนะเลิศ ภาพระบายสีกิจกรรม "ระบายสีวันลอยกระทง" ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖