ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ระบายสีวันลอยกระทง"

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดภาพระบายสีวันลอยกระทง

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

รางวัล

ระดับชั้น

เด็กหญิง

ลภัสรดา

สร้อยแก้ว

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 1/5 

เด็กหญิง

อรจิรา

อนิญชนากุล

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 1/6

เด็กชาย

ญชพล

วินิจมโนกุล

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 1/7

เด็กหญิง

กัลยรัตน์

คำมี

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิง

ตรีฑาทิพย์

เพ็ญจันทร์

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 1/11

เด็กชาย

ภูหิรัญ

มัลเชษฐ์

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

เด็กชาย

ฐิติวัสส์

ซาวคำเขตร์

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

เด็กหญิง

อัญภัทร

เทพนิล

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 2/7

เด็กหญิง

ไลลาลิณ

แลวงนิล

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 2/9

เด็กหญิง

ปวีณ์ธิดา

ทองสุข

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 2/10

เด็กหญิง

ศิรินภา

กันทา

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 2/11

เด็กหญิง

ประภัชณิชา

ยาปะโลหิต

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

เด็กชาย

ชยพล

วงค์น้อย

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 4/5

เด็กหญิง

กรรณพัชญ์

ปัญจพงศ์จรัส

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 4/6

เด็กหญิง

บุณณภัทร

ทองทั่ว

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 4/8

เด็กชาย

วิศรุจ

งิ้วลาย

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 4/9

เด็กหญิง

ญาณิดา

ศรีวรรณศิริ

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

เด็กหญิง

อภิชญา

ยุคำมูล

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กชาย

อติเทพ

มณีกิจ

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กหญิง

ณัฐนันท์

วรรณกาญจน์

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กหญิง

ปูริดา

เปี่ยมปิยชาติ

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กชาย

พสธร

อินทา

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

เด็กหญิง

ญาณิศา

จันทร์แว่น

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

เด็กหญิง

พิชญ์สุดา

ผาสุก

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/6

เด็กหญิง

นันท์นภัส

เทอดธรรมวงศ์

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/7

เด็กชาย

วิรวัฒน์

ดอนลาว

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิง

จินวารา

คมทอง

ชนะเลิศ

ประถมศึกษาปีที่ 6/9

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ , ๒ การประกวดภาพระบายสีวันลอยกระทง

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

คำนำหน้า

ชื่อ

สกุล

รางวัล

ระดับชั้น

เด็กหญิง

นรีรัตน์

วรรณคำ

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 1/5

เด็กชาย

บุญญพัฒน์

วงศ์วัฒนานุกุล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 1/5

เด็กหญิง

บัณฑิตา

ปัญญาบุญ

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 1/6

เด็กหญิง

ณฐพร

มะโนคำ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 1/6

เด็กหญิง

วรดา

สาริวาท

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิง

โนลีน

มาเยอะ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 1/8

เด็กหญิง

สุภากร

ลีมปนคุณ

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 1/11

เด็กหญิง

รัญฤทัย

ตาสาย

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 1/11

เด็กหญิง

กัญญาพร

บุญแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

เด็กหญิง

ณัฐญิชา

คีรีแสนใจ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

เด็กชาย

ชลนที

สิทธิโสด

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

เด็กหญิง

กมลเนตร

นันตา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

เด็กชาย

วรวัช

งิ้วลาย

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 2/9

เด็กหญิง

สุขิตา

กันศรีเวียง

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 2/9

เด็กหญิง

ณัฏฐณิชา

ใจกล้า

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 2/10

เด็กชาย

วรภพ

ฌลทิพย์

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 2/10

เด็กชาย

ปัญจวิชญ์

ใจดี

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 2/11

เด็กหญิง

ณิชาภา

ตะเภาทอง

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 2/11

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

เด็กหญิง

อาภัสรา

หาญหมื่น

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

เด็กหญิง

ภูภัทรา

เรืองพรหม

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

เด็กหญิง

สิริภัทร์

อาสา

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 4/5

เด็กหญิง

พาขวัญ

เขื่อนเพ็ชร

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 4/5

เด็กหญิง

ภัคจิรา

บุญชอบ

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 4/6

เด็กชาย

ชนานันท์

โค้วประเสริฐสุข

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 4/8

เด็กหญิง

ปาณิสรา

อวดห้าว

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 4/9

เด็กหญิง

อรกัญญา

ยะนา

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 4/9

เด็กชาย

รัฐชญานนท์

คำต้อง

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กหญิง

พรชนกร

คูดิษฐาเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 5/8

เด็กหญิง

มนกานดา

สุวรรณ์

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กหญิง

พัทธมล

อินทา

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กหญิง

ฉัตรศิริ

ปิ่นเงิน

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

เด็กชาย

ภูมิภัทร

คุณประสาท

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กหญิง

อัยย์รดา

คลังจันทร์

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

เด็กหญิง

ณัฐณิชา

จันทรส

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

เด็กหญิง

กัญญาภัค

มิตตะกัง

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

เด็กหญิง

ฉัตรปวีณ์

จันทิมา

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/6

เด็กหญิง

ปณิตา

วงศ์สุยะ

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/7

เด็กหญิง

ปัญจสิริ

สวัสดิวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิง

ธัตชา

วุฒิชัย

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 6/8

เด็กหญิง

สิษฐ์ณพิชญ์

สิทธิขันแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ประถมศึกษาปีที่ 6/9

เด็กชาย

ชวิน

สุขผล

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ประถมศึกษาปีที่ 6/9

หมายเหตุ : นักเรียนที่มีรายชื่อสามารถติดต่อรับองรางวัลได้ ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลเชียงราย