ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :

เด็กไทยใฝ่เรียนรู้
หมวด : เบ็ดเตล็ด
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : ครูธิดารัตน์ ทุมนาหาด และ ทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ยอดคงเหลือ : 30
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เด็กหญิงนที ชื่นชอบในการอ่านหนังสือการ์ตูน  เด็กหญิงนดีพี่สาวชอบอ่านหนังสือเรียนและทบทวนบทเรียนเสมอ คุณแม่คิดหนักที่นทีไม่สนใจหนังสือเรียน นดีจึงอาสาติวหนังสือให้ แต่นทีก็ไม่สนใจ เมื่อถึงช่วงสอบกลางภาค นทีสอบไม่ผ่านจึงขอโอกาสจากพี่สาว แต่พี่สาวต้องไปเรียนต่อต่างจังหวัด นทีจึงตั้งใจ และไฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองจนสอบเข้าเรียนต่อในโรงในตัวจังหวัด